امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

منابع آزمون هاي ارتقا گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1396

 

اخلاق پزشكي براي همه رشته ها

كتب:

 پزشك و ملاحظات اخلاقي

جلد اول :پزشك و ملاحظات اخلاقي/ تاليف دكتر باقر لاريجاني / انتشارات براي فردا/چاپ دوم / پاييز 1392

 

 

 

 

 

 

 

رديف

رشته  زنان و زايمان

6

كتب :

1-Williams Obstetrics / 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014

2-Telinde’s(operative gynecology)/ 12th edition / Williams and Wilkins/2015

 

3- Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams & Wilkins / 2011

4-Berek &  Novak’s Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 2012

مجله:

گایدلان های راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان بیمارستان های دوستدار مادر/ چاپ سوم