امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   

  دکتر نفیسه ثقفی


 متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 مدیر گروه زنان

 دانشیار گروه زنان

 بیمارستان قائم (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 SaghafiN[AT]mums.ac.ir 

   

  دکتر نیره خادم


 متخصص زنان و زایمان

 استاد گروه زنان

 بیمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 KhademN[AT]mums.ac.ir

 

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

  دكتر ليلا پورعلي


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ اختلالات كف لگن

 مدیر دستیاری گروه زنان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 PouraliL[AT]mums.ac.ir

 

   

  دكتر ليلي حفيظي


 متخصص زنان و زايمان، رئيس بخش جراحي زنان (2) بيمارستان امام رضا(ع)، مسئول گروه لاپاراسکوپی زنان

 معاونت آموزشی گروه زنان

 دانشيار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 hafiziL[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر فاطمه تارا


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

مسئول گروه پریناتولوژی

 استاد گروه زنان

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 taraF[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر فريده اخلاقي


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان ام البنين(س)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 akhlaghiF[AT]mums.ac.ir 

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مرضیه لطفعلی زاده


 متخصص زنان و زايمان

 دانشیار گروه زنان

 رياست بخش زنان بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 LotfalizadeM[AT]mums.ac.ir

 

 

  دكتر مليحه حسن زاده


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

ریاست گروه انکولوژی

استاد گروه زنان

بيمارستان قائم(عج)

مشخصات علمی آموزشی [CV]  

hasanzademofradM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر معصومه ميرتيموري


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 معاونت آموزشي بيمارستان ام البنين(س)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 MirteimouriM[AT]mums.ac.ir

   

  دکتر ملیحه امیریان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 دانشيار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 amirianM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر نیره قمیان


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 ghomianN[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر صديقه آيتي


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان قائم(عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 ayatiS[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مهناز برومند رضازاده


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 BoroumandRM[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر مليحه عافيت


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 دانشیار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 AfiatM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر سلمه دادگر


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع) / ام البنين

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 DadgarS[AT]mums.ac.ir
   

  دكتر سارا ميرزائيان


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

 استاديار گروه زنان، مسئول آموزش پزشک عمومی

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 mirzaeians[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر اعظم پورحسيني


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان 

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 pourhoseinia[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر حورا موسوي واحد


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار گروه زنان، فلوشيپ پره ناتالو‍‍ژي

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 VahedalainH[AT]mums.ac.ir

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مليحه محمودي نيا


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 mahmoodinya[AT]gmail.com

   

  دكتر مرجانه فرازستانيان


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان قائم(عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 farazestanianm[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر عطيه وطنچي


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان، فلوشیپ اختلالات کف و لگن

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 VatanchiA[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر آسيه ملكي


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 malekiaa[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر سميه معين درباري


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 MoeinS[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر هلنا عظیمی


 متخصص زنان و زايمان

 فلوشیپ انکولوژی

 پبیمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 AzimiHL[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

  دكتر عزت حاج ملارضایی


 متخصص زنان و زايمان

استاديار ضريب كا گروه زنان

 بیمارستان ام البنین

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 HajMollaRezaeiE[AT]mums.ac.ir

       
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________