مدیران سابق گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

                   

نام و نام خانوادگی

رتبه سال های مدیریت
دکتر حشمت اله حبیبی استاد 1380
دکتر منیره جهانیان استاد 1380-1388
دکتر نفیسه ثقفی دانشیار 1388-1396
دکتر نیره خادم استاد

1395-1399