رزیدنت های فعلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

 دکتر فاطمه شهابيان مقدم  دکتر آرزو نادری مقدم  دکتر ابراهیمی  دکتر اعظم اکبری لر
 دکتر صديقه پورشعبان

 دکتر عظیمه گلزار

 دکتر غفوری  دکتر سمیه باقریان
 دکتر زينب مير احمدي  دکتر سلاله جبارزاده  دکتر شریعت  دکتر زینب ثابتی
 دکتر مژده توکلی رودی  دکتر سارا کمندی  دکتر یوسفی  دکتر معصومه نوری
 دکتر مهسا خواجویی  دکتر میترا انضباطی

 دکتر خوش نیت

 دکتر فهیمه علیزاده
 دکتر شیما حاتمی  دکتر محیا لبافچی  دکتر رخشانی فر  دکتر آتنا سادات
 دکتر فروغ یگانه  دکتر سپیده حسینی  دکتر صداقتی  دکتر مهوش روحی زاده
 دکتر الناز سادات حسینی  دکتر راضیه صابر  دکتر بهشتیان  دکتز زینب خادمی
 دکتر سحر ذبیحی  دکتر بهاره سلطانی  دکتر محمدی پور  دکتر آزاده شوروی
 دکتر سمیرا آرمان پور  دکتر فرزانه افشار  دکتر کامکار  دکتر سمانه اکبرزاده
 دکتر سمانه یزدان پناه  دکتر زهرا حاتمیان  دکتر رضایی  دکتر راضیه هادی
 دکتر مائده خسروی  دکتر هدی حسینی  دکتر صدیقیان  دکتر فرزانه هاشم نیا
 دکتر حمیده حیدری  دکتر الهه زندیه  دکتر پرتانژاد  دکتر سونیا نورخمامی
 دکتر زهرا بهنام رسولی  دکتر حورا شبیب    دکتر فرناز هادوی
 دکتر ویدا والهی      دکتر نگار رمضانپور
       دکتر الهه سعیدی
       دکتر نیره طاهری
       دکتر شیدا شورورزی
       دکتر فرزانه بزمی