برنامه های آموزشی انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 


برنامه هاي آموزشي گروه انكولوژي

 
 

 

Text review  کتاب انکولوژی زنان: شنبه صبح 7-8             

اتاق عمل: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

درمانگاه انکولوژی: شنبه، یکشنبه، چهارشنبه

درمانگاه ژنتیک: یکشنبه

درمانگاه کلپوسکوپی: شنبه، چهارشنبه

تومورکلینیک (Joint clinic) و تومور بورد: دوشنبه (کنفرانس هفتگی، معرفی بیماران جراحی شده هفته قبل، معرفی بیماران کانسر با پاتولوژی آماده با حضورگروههای پاتولوژی، انکولوژی زنان، رادیوتراپی انکولوژی و رادیولوژی)

گراند راند: دوشنبه و پنجشنبه

جلسه مشترک با گروه های رادیولوژی و پاتولوژی: پنجشنبه

Joint clinic  بیمارستان امید و اتاق عمل: یکشنبه

کنفرانس مشترک برست در بیمارستان امید: یکشنبه هفته درمیان

کنفرانس مشترک برست در بیمارستان امام رضا: شنبه هفته درمیان

جلسه مشترک انکوفرتیلیتی در بیمارستان  میلاد: شنبه اول هرماه