امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

رزيتا آرش نيا       


سرپرستار اتاق عمل

كارشناس پرستاري

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

نرگس الكايي 


كارشناس پرستاري

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 
 
 
 

نفيسه خدادادي


كاردان اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 

مرضيه محمودي فر


 كاردان اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 
 
 
 

 سمیه محمدي


 كارشناس اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

       
 
 

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

   

  دکتر نفیسه ثقفی


 متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 مدیر گروه زنان

 دانشیار گروه زنان

 بیمارستان قائم (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 SaghafiN[AT]mums.ac.ir 

   

  دکتر نیره خادم


 متخصص زنان و زایمان

 استاد گروه زنان

 بیمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 KhademN[AT]mums.ac.ir

 

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

  دكتر ليلا پورعلي


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ اختلالات كف لگن

 مدیر دستیاری گروه زنان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 PouraliL[AT]mums.ac.ir

 

   

  دكتر ليلي حفيظي


 متخصص زنان و زايمان، رئيس بخش جراحي زنان (2) بيمارستان امام رضا(ع)، مسئول گروه لاپاراسکوپی زنان

 معاونت آموزشی گروه زنان

 دانشيار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 hafiziL[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر فاطمه تارا


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

مسئول گروه پریناتولوژی

 استاد گروه زنان

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 taraF[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر فريده اخلاقي


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان ام البنين(س)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 akhlaghiF[AT]mums.ac.ir 

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مرضیه لطفعلی زاده


 متخصص زنان و زايمان

 دانشیار گروه زنان

 رياست بخش زنان بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 LotfalizadeM[AT]mums.ac.ir

 

 

  دكتر مليحه حسن زاده


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

ریاست گروه انکولوژی

استاد گروه زنان

بيمارستان قائم(عج)

مشخصات علمی آموزشی [CV]  

hasanzademofradM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر معصومه ميرتيموري


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 معاونت آموزشي بيمارستان ام البنين(س)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 MirteimouriM[AT]mums.ac.ir

   

  دکتر ملیحه امیریان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 دانشيار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 amirianM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر نیره قمیان


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 ghomianN[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر صديقه آيتي


 متخصص زنان و زايمان

 استاد گروه زنان

 بيمارستان قائم(عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 ayatiS[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مهناز برومند رضازاده


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 BoroumandRM[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر مليحه عافيت


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 دانشیار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 AfiatM[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر سلمه دادگر


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع) / ام البنين

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 DadgarS[AT]mums.ac.ir
   

  دكتر سارا ميرزائيان


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

 استاديار گروه زنان، مسئول آموزش پزشک عمومی

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 mirzaeians[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر اعظم پورحسيني


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان 

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا (ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 pourhoseinia[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر حورا موسوي واحد


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار گروه زنان، فلوشيپ پره ناتالو‍‍ژي

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 VahedalainH[AT]mums.ac.ir

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر مليحه محمودي نيا


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان امام رضا(ع)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 mahmoodinya[AT]gmail.com

   

  دكتر مرجانه فرازستانيان


 متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

 استاديار گروه زنان

 بيمارستان قائم(عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 farazestanianm[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر عطيه وطنچي


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان، فلوشیپ اختلالات کف و لگن

 بيمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 VatanchiA[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر آسيه ملكي


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 malekiaa[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   

  دكتر سميه معين درباري


 متخصص زنان و زايمان

 استاديار ضريب كا گروه زنان

 روتيشن

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 MoeinS[AT]mums.ac.ir

   

  دكتر هلنا عظیمی


 متخصص زنان و زايمان

 فلوشیپ انکولوژی

 پبیمارستان قائم (عج)

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 AzimiHL[AT]mums.ac.ir

 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

  دكتر عزت حاج ملارضایی


 متخصص زنان و زايمان

استاديار ضريب كا گروه زنان

 بیمارستان ام البنین

 مشخصات علمی آموزشی [CV]

 HajMollaRezaeiE[AT]mums.ac.ir

       
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

دكتر فاطمه تارا


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

رياست بيمارستان قائم و گروه پره ناتالوژي

استاد گروه زنان

 

 

   

دكتر سلمه دادگر


متخصص زنان و زايمان،فلوشيپ پره ناتالوژي

استاديار گروه زنان

 

 

 

 
 
 
 

دكتر سارا ميرزائيان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي (در حال گذراندن دوره)

استاديار گروه زنان

 

 

 

       
 
 

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

دكتر ليلا پورعلي


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ اختلالات كف لگن

دانشيار گروه زنان

 

 

   

دكتر ترانه مهاجری


متخصص زنان و زايمان،فلوشيپ اختلالات كف لگن

استاديار گروه زنان دانشگاه آزاد اسلامي مشه

 

 

 
 
 
   

 

 

       
     

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

   

دکتر نفیسه ثقفی


متخصص زنان و زایمان

دانشیار گروه زنان


 

 

   .

دكتر ليلي حفيظي


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان

مسئول گروه لاپاراسكوپي زنان

دانشيار گروه زنان

 

 

 
 
 
   

دكتر اعظم پورحسيني


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان

استاديار گروه زنان

 

 

 

       
 
 

 

 

 

        پیشکسوتان

 

   

دكتر عطيه منصوري


متخصص زنان و زايمان

دانشيار گروه زنان

سال بازنشستگي:1388