همکاران اتاق عمل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

رزيتا آرش نيا       


سرپرستار اتاق عمل

كارشناس پرستاري

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

نرگس الكايي 


كارشناس پرستاري

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 
 
 
 

نفيسه خدادادي


كاردان اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 

مرضيه محمودي فر


 كاردان اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا

 

 

 

 
 
 
 

 سمیه محمدي


 كارشناس اتاق عمل

اتاق عمل بخش زنان بيمارستان امام رضا