هیئت علمی پره ناتلوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

دكتر فاطمه تارا


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي

رياست بيمارستان قائم و گروه پره ناتالوژي

استاد گروه زنان

 

 

   

دكتر سلمه دادگر


متخصص زنان و زايمان،فلوشيپ پره ناتالوژي

استاديار گروه زنان

 

 

 

 
 
 
 

دكتر سارا ميرزائيان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ پره ناتالوژي (در حال گذراندن دوره)

استاديار گروه زنان