دانش آموختگان انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

ليست دانش آموختگان گروه انکولوژی دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

دكتر منصوره متقي

سال فارغ التحصيلي: اسفند 93

 

دكتر ديانا حسيني

سال فارغ التحصيلي: اسفند 93

 

دكتر شهره سعيد

سال فارغ التحصيلي: اسفند 94

 

دكتر مرجانه فرازستانيان

سال فارغ التحصيلي: اسفند 94

 

دكتر لعيا شيرين زاده

سال فارغ التحصيلي: اسفند 95

 

دكتر نوشين باباپور

 سال فارغ التحصيلي: اسفند 96

 

ليلا موسوي

سال فارغ التحصيلي: اسفند 96

 

دكتر هلنا عظيمي

در حال گذراندن دوره (ورودي 96)

 

دكتر سميه بلندي

در حال گذراندن دوره (ورودي 97)

 

دكترمريم نخعي مقدم

در حال گذراندن دوره (ورودي 97)